Müəllimlərimiz

 

Soyadı, adı və ata adı:     Yusifov Elxan Qəşəm oğlu

Vəzifəsi:                            ADU-nun Alman dilinin leksikologiyası və

                                           üslubiyyatı kafedrasının fil.f.d., dosent

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

1983-cü ildə APXDİ-nin Alman dili fakültəsinə daxil olmuşdur.

1984-1986-cı illərdə Almaniya Demokratik Respublikasında Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuş və alman dili üzrə tərcüməçilik fəaliyyəti göstərmişdir.

1990-cı ildə APXDİ-nin Alman dili fakültəsini bitirmiş, alman və ingilis dilləri ixtisası üzrə müəllim təyinatı almışdır.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 

2011-ci ildə “Alman dilində inkar prefiksləri və onların funksional-semantik təhlili” adlı dissertasiya işi müdafiə etmişdir.

2013-cü ildə AAK-ın qərarı ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2017-ci ildə AAK-ın qərarı ilə Alman dili kafedrası üzrə dosent elmi adı almışdır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

1990-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunun Hovuslu kənd orta məktəbində alman dili müəllimi işləmişdir.

1994-1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda saathesabı alman dili müəllimi işləmişdir.

1994-1999-cu illərdə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında ekspert bölməsinin üzvü olmuş, qəbul imtahanları proqramları, tövsiyələr, test tapşırıqları nümunələri hazırlamışdır.

 1999-2008-ci illərdə “Filologiya məsələləri” ali məktəblərarası forumun redaksiya heyətinin üzvü, Universitet və Alman dili fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü olmuşdur.

1994-1999-cu illərdə ADU-nun Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.

1999-2008-ci illərdə ADU-nun Alman dili fakültəsinin tərbiyə, humanitar və tədris işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır.

1999-cu ildən Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının dissertantı və baş müəllimi olmuşdur.

2014 –2017-ci illərdə ADU-nun Alman dili kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

2015-2018-ci illərdə AAK-ın Universitetdaxili Elmi Seminarının üzvü olmuşdur.

2017-2021 -ci illərdə Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdir müavini vəzifəsində çalışmışdır.

2021-2022-ci illərdə Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdir vəzifəsini icra etmişdir.

22.09.2022 -ci ildən 14.02.2023-cü ilədək Bakı Slavyan Universitetinin Alman filologiyası kafedrasında 0,5 ştat vahidi əvəzçi dosent vəzifəsində çalışmışdır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ VƏ BİLDİYİ XARİCİ DİLLƏR

 

Tədqiqat sahəsi: German dilləri

Bildiyi xarici dillər: Alman, ingilis, rus və türk dilləri

 

ALMANİYADA SONUNCU ELMİ SEMİNARDA İŞTİRAKI

 

16.10.2017-17.11.2017-ci il tarixində Almaniyanın Haydelberq Pedaqoji Universitetində "Alman İnstitutu Tərəfdaşlığı 2017" layihəsi və Haydelberq Pedaqoji Universitetinin ortaq təşkilatçılığı ilə baş tutan “təhsilə hazırlıq, təhsilə dəstək və ixtisas dilləri” adlı 1 aylıq təlim seminarında iştirak etmiş və alman dili xarici dil kimi (didaktika və metodika üzrə) təlim seminarlarında “Alman dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsi yolları” adlı elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.

 

KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 1. ADU-da “Alman dili fakültəsinin müstəqil fəaliyyətinin 60 illik yubileyi”nə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, (19 dekabr 2009 –cu il)
 2. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində keçirilən “Ali məktəblərdə dillərin öyrədilməsinin müasir problemləri”. Ali məktəblərarası IX elmi-praktiki konfransının materialları, (dekabr 2010-cu il )
 3. ”İnkarlıq kateqoriyasının prefiksli və nonverbal ifadə vasitələrinin qlobal ünsiyyət prosesindəki rolu”. “Mədəniyyətlərarası dialog: Linqvistik, pedaqoji və ədəbi aspektlər”. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, (25-27 noyabr 2010-cu il)
 4. “Alman və Azərbaycan dillərində inkarlığın ifadəsinin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri”. ”Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” IV Respublika Elmi konfransının materialları, (18-19 may 2011-ci il)
 5. ”Sırf inkar prefisləri və onların praqmatik-üslubi xüsusiyyətləri”. “Universitetlərarası dialoq: auditotiyanın idarə olunması, qiymətləndirmə, şəffaflıq” Respublika Elmi-Praktiki konfransının materialları, (24-25 noyabr 2011-ci il)
 6. “Alman və Azərbaycan dillərində xüsusi inkarlığın ifadəsi”. “Germanistikanın aktual problemləri”nə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, (01 iyun 2012-ci il)
 7. “Alman dilində “nicht” inkar ədatının işlədilməsinə dair”. “Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 10-11 dekabr 2013-cü il
 8. “Alman dilində paralinqvistik vasitələr fənninin tədrisinə dair”. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, ( 7-8 may 2014-cü il)
 9. Qurban Səidin “Əli və Nino” əsərində inkarlıq vasitələrinin                                              işlədilməsinə dair (Alman və Azərbaycan dilləri materialı əsasında). “Dil və mədəniyyət” Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, (Bakı, 8-9 oktyabr 2015-ci il)
 10. İlk təəssüratın formalaşması və ünsiyyət prosesində göz əlaqəsinin rolu. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, (Bakı, 4-5 may 2015-ci il)
 11. Almaniyada purizm hərəkatının tarixi köklərinin öyrənilməsi yolları. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, (Bakı, 4-5 may 2016-ci il)
 12. Alman dilində ixtisarların lüğət tərkibinin zənginləşməsində rolu. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, (Bakı, 11-12may 2017-cı il).
 13. Almaniyada xristianlığın yayılmasında latın dilinin təsiri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası, II Beynəlxalq Elmi Konfrans (Bakı, 6-8 may 2019-cu il)
 14. Heydər Əliyevin Almaniya siyasətinin prioritet cəhətləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-cı ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası”, IV Beynəlxalq Elmi Konfrans (Bakı, 7 may 2021-ci il)
 15. Heydər Əliyevin ideyaları müstəqil Azərbaycanın milli-ideoloji inkişafının göstəricisi kimi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası”, V Beynəlxalq Elmi Konfrans (Bakı, 28 aprel 2022-ci il)
 16. Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyaları müstəqilliyimizin və vətənpərliyimizin əsas göstəricisi kimi. ....................

 

 

ÇAP OLUNMUŞ  ƏSƏRLƏRİ

 

 1. Xarici dil dərslərində çoxmənalı sözlərin öyrədilməsi yolları. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri,№ 2, Bakı,1999, səh.91-96
 2. Alınma sözlər və onların işlədilməsi. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi (Elmi-metotik jurnal),№2,Bakı,1999, səh.61-62(irihəcmli jurnal-şrift 7)
 3. Modallıq kateqoriyasının ifadə vasitələrinə dair. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri,№ 3, Bakı,1999, səh.100-105
 4. Xarici dil dərslərində sabit söz birləşmələrinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri,№ 3, Bakı,1999, səh.95-100
 5. Müasir alman və Azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyasının ifadə vastələrinə dair. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri,№ 2, Bakı,2000, səh.189-193
 6. Alman və Azərbaycan dillərində inkar prefiksləri və onların antonimlik xüsusiyyətləri. Filoloji araşdırmalar, Bakı,2000, səh.59-64
 7. Alman və Azərbaycan dillərində işlənən həqiqi və alınma prefikslərin məna çalarları. Filologiya məsələləri, №1, Bakı,2001, səh.30-34
 8. Müasir dilçilikdə prefiks inkarlığı haqqında qeydlər. Filologiya məsələləri, №2, Bakı,2001, səh.35-44
 9. İnkar prefikslərlə işlənən sözlərin əmələ gətirdiyi müxtəlif semantik üslub çalarlarına dair. Filologiya məsələləri, №5, Bakı,2002, səh.100-102
 10. Alman və Azərbaycan dillərində inkar prefikslərin struktur-semantik rəngarəngliyinin öyrənilməsi və optimal variantlarının işlədilməsi. Filologiya məsələləri, №2, Bakı,2003, səh.292-298
 11. İnkar sözlərin prefikslərlə əvəzlənməsi və onların arasında ekvivalent münasibətin yaranması haqqında. Filologiya məsələləri, №1, Bakı,2004, səh.202-204
 12. Alman və Azərbaycan dillərində sinqerent inkarlıq və onun məna çalarlarını ifadə edən məhsuldar prefikslərin intensivliyi. Humanitar elmlərin aktual problemləri,№ 4, Bakı,2005, səh.46-48 (irihəcmli jurnal – şrift 7)
 13. İnkar mənalı sözlər, onların məna çalarlarındakı oxşarlıqlar və fərqlər. Filologiya məsələləri,№1,Bakı,2007, səh.11-14
 14. Negationsbedeutung ohne oder mit anderen Negationsträgern. Filologiya məsələləri, №6,Bakı,2008, səh.196-203
 15. Alman dilində inkar mənalı prefikslər. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı,2009, 2(68), səh.27-32 (irihəcmli jurnal-şrift 7)
 16. Отрицательные префиксы в немецком и азербайджанском языках. Академия образовательных наук Грузии, Труды 3(15), Приложение к журналы Академия образовательных наук Грузии « Моамбе », Тбилиси – 2009, səh. 158 – 162
 17. Отрицательные префиксы в немецком языке и их эквиваленты в азербайджанском языке. Институт языкознания им. А.Байтурсынова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, Алматы: № 1-2 (41, 42) 2011, səh.222-228
 18. Dilçilik ədəbiyyatında inkarlıq kateqoriyasının funksional- semantik sahə kimi araşdırılmasının ümumi nəzəri problemlərinə dair. Filologiya məsələləri, № 9, “Elm və təhsil”Bakı, 2011, səh. 61-70
 19. Alman dilində inkarlıq kateqoriyasının implisit ifadə vasitələrinə dair. Filologiya məsələləri. Bakı, 2012,“Elm və təhsil”nəşriyyatı, № 7., səh. 131-136
 20. Alman və Azərbaycan dillərində inkarlığın sintaktik ifadə vasitələri. Filologiya məsələləri. Bakı, 2013,“Elm və təhsil”nəşriyyatı, № 3., Səh. 159-167
 21. Der Einfluss der englischen und amerikanischen Entlehnungen auf die deutsche Sprache. Filologiya məsələləri. “Elm və təhsil”nəşriyyatı, № 5. Bakı, 2014. Səh.225-231
 22. Kommunikation als sprachliche Handlung: Nonverbale Aspekte von Kommunikation. Filologiya məsələləri. Bakı, 2014,“Elm və təhsil”nəşriyyatı, № 8, səh. 52-56
 23. Грамматическая категория отрицания и ее имплицитные индикаторы. Актуальные проблемы и достижения в гуманитарных науках. Выпуск II, Cборных научных трудов по итогам международной научно-практической конференции (7 апреля 2015 г.) г. Самара 2015
 24. Положительные и отрицательные факторы пуризма в Германии. Актуальные проблемы гуманитарных наук в России и за рубежом. Выпуск III, Cборных научных трудов по итогам  международной научно-практической конференции (10 февраля 2016 г.) г. Новосибирск 2016   
 25. Söz mənasının dəyişməsi alman dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsi yollarından biri kimi. “Elm və təhsil”, Bakı 2016, səh. 3-8
 26. Alman dilində söz mənasının dəyişməsinin ekstralinqvistik və intralinqvistik səbəbləri. Filologiya məsələləri. Bakı, 2017,“Elm və təhsil”nəşriyyatı, №15., səh.28-35
 27. Alman dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində isimləşmənin rolu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2018,“Elm və təhsil”nəşriyyatı, №17, səh. 29-35
 28. Французское заимствование и его роль в развитии и обогашении словарного состава немецкого языка. Научный журнал «Globus» мультидисциплинарный сборник научных публикаций «достижения и проблемы современной науки» Выпуск 9 (42) (03 сентября 2019 г.) г. Санкт-Петербург- 2019 , © Научный журнал ''Globus''
 29. Alman dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində mürəkkəb sözlərin rolu. Filologiya məsələləri. Filologiya məsələləri. Bakı, 2020, “Elm və təhsil”nəşriyyatı, №2., səh. 56-62
 30. On the study of the somatic phraseological   combinations in the  german and english languages. "East European Scientific Journal", 1 (65), 2021, part 6, Moscow, Russia, p. 59-63
 31. The role of euphemisms in the enrichment of german and english vocabularies. Polish Journal of Science № 52 (2022). Wojciecha Gorskiego 9, Warszawa, Poland, 00-033.email: editor@poljs.com; site: http: // www.poljs.com. P. 46-51.

 

 

DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 

 1. Paralinguistische Mittel im Deutschen (Alman dilinin materialı əsasında). Dərs vəsaiti. “Elm və təhsil”, Bakı, 2015
 2. Alman dilinin leksikologiyasından tapşırıqlar toplusu. Dərs vəsaiti. “Mütərcim”tərcümə və nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2017
 3. Alman danışıq dilində işlənən ifadələr və onların Azərbaycan dilində qarşılığı. Dərs vəsaiti. “Elm və təhsil”nəşriyyatı, Bakı, 2019
 4. Übungsbuch zur deutschen Lexikologie. 2. verbesserte und erweiterte Auflage (Alman dilinin materialı əsasında). Dərs vəsaiti. “Mütərcim”tərcümə və nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2020
 5. Alman dilinin leksikologiyası fənni üzrə test tapşırıqları. Həmmüəlliflər: prof. Ç.Qurbanlı, dos. G.Pirnəzərova, dos. E.Yusifov. ADPU-nun mətbəəsi, Bakı, 2020
 6. Deutsche Lexikologie (Alman dilinin materialı əsasında). Dərslik. “Mütərcim”tərcümə və nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2021

 

MONOQRAFİYASI

 

 1. Alman dilində inkar prefiksləri və onların funksional-semantik təhlili. “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı 2013

 

TƏDRİS PROQRAMLARI (Ali təhsilin bakalavriatura və magistratura səviyyələri üçün)

 

 1. “Alman dilində paralinqvistik vasitələr” Seçmə fənn üzrə tədris proqramı. (Ali təhsilin bakalavriatura səviyyəsi üçün). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2014

2.”Alman dilinin leksikologiyası” fənni üzrə tədris proqramı. (Ali təhsilin bakalavriatura səviyyəsi üçün).  “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015

 1. “Xarici dildə oxu və nitq” (alman dili) fənni üzrə tədris proqramı. (Ali təhsilin bakalavriatura səviyyəsi üçün). “Mütərcim” tərcümə və nəşriyyat poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2016
 2. “Dil və mədəniyyət” fənni üzrə tədris proqramı (Təhsilin magistratura səviyyəsi üçün). “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2018
 3. “Alman dili frazeologiyasının aktual məsələləri” Seçmə fənn üzrə tədris proqramı (Təhsilin magistratura səviyyəsi üçün), “Mütərcim” tərcümə və nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2021
 4. “Xarici dil bacarıqları” (Alman dili) fənni üzrə tədris proqramı (Ali təhsilin bakalavriatura səviyyəsi üçün). “Mütərcim” tərcümə və nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2022
 5. “Alman dilinin leksikologiyası” fənni üzrə tədris proqramı (Ali təhsilin bakalavriatura səviyyəsi  üçün). “Mütərcim” tərcümə və nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, Bakı, 2022

Məlumatlar və xəbərlər

Həkimlər üçün peşə və iş icazələrinin alınması
Həkimlər üçün endirimli iş axtarma xidməti
FSP Termini ilə alınan Viza
Tələbələrə özəl olaraq hazırladığımız Endirimlər
Anerkennung

Sosial Media